Regulamin

Regulamin sklepu internetowego CFB sklep 

Regulamin zawiera zasady sprzedaży w sklepie internetowym cfbsklep.pl

1.Postanowienia ogólne:
Właścicielem i administratorem sklepu internetowego CFB Sklep dostępnego pod adresem: www.cfb.skle.pl jest: Joanna Kowalska prowadząca działalność gospodarczą: 
CFB Joanna Kowalska
55-050 Sobótka ul. Chopina 50
NIP 8970004008 Regon: 931100502
Firma zarejestrowana jest w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 
Dane kontaktowe: kontakt@cfb.sklep.pl,  kontakt telefoniczny: +48 71 7117933  lub  +48 696133 019

2. Jedyną uprawnioną firmą do prowadzenia cfb skle jest CFB Joanna Kowalska z siedzibą 55-050 Sobótka ul. Chopina 50 NIP 8970004008, REGON 931100502

3. Produkty udostepnione do sprzedaży w cfb sklep zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie produkty oferowane przez sklep są nowe, zapakowane.

4. Przedmiot działalności:sprzedaż detaliczna biżuterii wprowadzonej do obrotu.

5.Podstawowe pojęcia:

 • Klient: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do wykonywania czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u sprzedającego zakupu.Wybierająca spośród towarów i usług oferowanych przez sprzedającego. 
 • Konto użytkownika: konto klienta/kupującego prowadzone przez CFB Sklep pod unikatową nazwą (login) i hasłem. Konto to zawiera dane klienta oraz historię jego działań w ramach sklepu internetowego.
 • Konsument: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • Regulamin - zbiór przepisów zawarty w niniejszym dokumencie, który określa zasady korzystania z CFB Sklep. Należą do nich między innymi: składania zamówień, sposobu płatności za towary, realizacji zamówień, zwrotu towarów, reklamację, ochronę danych osobowych.
 • Sklep internetowy - witryna internetowa za pomocą której Sprzedawca zamieszcza oferty towarów oraz dokonuje ich sprzedaży. Witryna znajduje się pod adresem: www.cfb.sklep.pl 
 • Sprzedawca: Podmiot gospodarczy oznaczony w pkt. 1 Regulaminu, który oferuje i sprzedaje towary za pomocą sklepu internetowego CFB Sklep znajdującego się pod adresem: www.cfb.sklep.pl CFBSklep, oraz portalu www.allegro.pl, występując pod nazwą: cfbsklep. 
 • Świadczenie usług drogą elektroniczną - CFB Sklep dokonuje wszelkich transakcji zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)
 • Towar/rzecz - asortyment przedstawiony w ofercie CFB Sklep, określony nazwą przeznaczone do sprzedaży, zgodnie z niniejszym regulaminem.
 • Dostawa: rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw.
 • Termin dostawy: wskazane w regulaminie terminy dotyczą dni roboczych.
 • PRZESYŁKA GRATIS (Poczta Polska - PRIORYTET/UBEZPIECZONA) przysługuje gdy spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki: wartość towarów w trakcie jednego  zamówienia wynosi nie mniej niż 400 zł, dostawa dotyczy przesyłki krajowej, zapłata została dokonana w formie przedpłaty na konto. 
 • Dowód zakupu: faktura, rachunek, paragon wystawione zgodnie z obowiązującą Ustawą o podatku od towarów i usług. 
 • Koszyk: lista produktów sporządzona z oferowanych przez sprzedającego produktów wynikająca z wyborów dokonanych przez kupującego.
 • Sklep: serwis internetowy dostępny pod adresem cfb.sklep.pl 
 • Płatność: sposób dokonania zapłaty za przedmiot wybrany przez kupującego,będący przedmiotem umowy oraz dostawę 
 • Prawa konsumenta: obowiązująca ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. 
 • Zamówienie:oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, zawierające szczegółowe informacje dotyczące rodzaju  i liczby produktów. 
 • Umowa: umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w myśl Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku dotycząca konsumentów, umowa sprzedaży w myśl art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku dotycząca kupujących.

6.Warunki ogólne:

 • Umowa zawierana jest na terenie Polski, w języku polskim, w oparciu o polskie prawo i niniejszy regulamin
 • Ceny podawane przez sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają podatek VAT). nie zawierają kosztów dostawy, które zostały określone w cenniku dostawy
 • Sprzedający jest zobowiązany dostarczać produkty pozbawione wad

7. Świadczenie usług za pomocą systemów elektronicznych

 • Sprzedawca poprzez sklep internetowy pod nazwą www.cfb.skep.pl udostępnia bezpłatną usługę konta użytkownika, w celu dokonywania przez klienta zamówień towarów oferowanych w sklepie internetowym CFB Sklep.
 • W celu dokonania zamówienia należy założyć konto użytkownika w pozycji "zarejestruj się" poprzez wprowadzenie wymaganych danych i wysłanie ich poprzez przygotowany do tego celu kwestionariusz. 
 • Umowa o świadczenie usług elektronicznych następuje w momencie założenia przez Klienta konta użytkownika.
 • Sprzedawca może usunąć zarejestrowane konto klienta na wniosek klienta który dokonał rejestracji w systemie. W takim przypadku umowa na świadczenie umowy za pomocą systemów elektronicznych zostaje rozwiązana. 
 • Wypowiedzenie umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną może nastąpić w każdym czasie zarówno ze strony klienta, jak i Sprzedającego.
 • Reklamacje związane ze świadczonymi przez CFB Sklep usługami za pomoc systemów elektronicznych należy składać w formie papierowej i przesłać na adres wskazany w pkt 1 lub na: kontakt@cfb.sklep.pl
 • Czas przewidziany na rozpatrzenie reklamacji związanej z usługami elektronicznymi świadczonymi przez CFB Sklep wynosi 14 dni.

8. Przedmiot, umowa sprzedaży

 • Przedmiotem umowy jest sprzedaż rzeczy/towarów oferowanych przez cfb.sklep.pl
 • Umowa zawierana jest pomiędzy Klientem, a Sprzedającym.
 • Za pośrednictwem umowy sprzedaży Sprzedawca przenosi prawa własności rzeczy/towarów oferowanych, które zostały zamówione przez Klienta/kupującego poprzez cfb.sklep.pl oraz www.allegro.pl, zobowiązuje się je wysłać za pośrednictwem dostawców określonych i wybranych przez Klienta kupującego, natomiast Klient kupujący  zobowiązuje się towar/rzecz odebrać i zapłacić cenę zgodnie ze złożonym zamówieniem.
 • Sprzedawca może również dokonać innych usług dodatkowych, będących przedmiotem umowy wskazanych na stronie cfb.sklep.pl

9. Warunki zawarcia umowy i realizacji zamówienia

 • W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową cfbsklep.pl, dokonać wyboru produktu z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne polegające na wykonywaniu poleceń wyświetlanych w komunikatach oraz informacje dostępne na stronie
 • Wybór zamawianych przez Klienta produktów, odbywa się poprzez dodanie ich do koszyka 
 • Złożenie przez Klienta zamówienia, będzie uważane jako oświadczenie woli do zawarcia umowy pomiędzy Klientem kupującym a Sprzedającym Do momentu wybrania opcji "potwierdź zamówienie", Klient kupujący ma możliwość jego samodzielnej modyfikacji
 • Po podaniu przez Klienta kupującego korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych do zrealizowania zamówienia  danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a.przedmiotu zamówienia(rodzaju oraz ilości zamówionych produktów) 
  b.jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów( w przypadku ich występowania) 
  c.wybranego sposobu płatności
  d.wybranego sposobu dostawy
  e.czasu realizacji zamówienia
  f. przybliżonego czasu/terminu dostawy

 • Po sprawdzeniu poprawności danych, w celu sfinalizowania zamówienia należy wcisnąć przycisk "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na towary znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia zamówienia.
 • Sprzedający zobowiązuje się poinformować Klienta kupującego o przyjęciu zamówienia w ciągu 48 godzin od jego złożenia

Realizacja zamówienia złożonego przez kupującego następuje:

 • Płatne za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy,
 • zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy oraz zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z dokumentem sprzedaży (wybranym przez Klienta kupującego) wysyłany wybranym przez Klienta kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Klienta kupującego w zamówieniu miejsca.

Do czasu realizacji zamówienia wliczamy wyłącznie dni robocze (bez sobót, świąt i dni ustawowo wolnych). Zaczynamy je liczyć od następnego dnia roboczego po potwierdzeniu zamówienia, czyli : 

 • wpływu przelewu na konto pełnej kwoty zaliczki lub zapłaty za zamówienie
 • potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez administratora przesyłek dla przesyłek realizowanych za pobraniem.

W przypadku braku dostępności towaru Sprzedawca niezwłocznie, lecz w terminie nie późniejszym niż 10 dni od daty złożenia zamówienia, powiadomi Klienta który podejmie decyzje o dalszym trybie realizacji zamówienia

10. Prawo odstąpienia od umowy

 • Konsumentowi oraz Klientowi , przysługuje zgodnie z art. 27Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 • Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu otrzymania przedmiotu przez kupującego, aby zachować termin należy wysłać oświadczenia przed jego upływem.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu zwrotu dostępnym pod adresem https://cfb.sklep.pl/webpage/reklamacje-i-zwroty.html , drogą mailową na adres: kontakt@cfb.sklep.pl lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 • Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, uznana zostaje za niezawartą.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Konsument odsyła przedmioty zakupione w cfbsklep.pl będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 • Konsument ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu będącego przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób niewłaściwy, niezgodny z jej przeznaczeniem i możliwościami funkcjonalnymi.
 • Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego kupującego zwróci kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie ma obowiązku zwracania kupującemu  dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 • Sprzedającdokonuje zwrotu zapłaty przy wykorzystaniu sposobu płatności, jaki wybrał kupujący podczas składania zamówienia chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi  
 • Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od kupującego za wybrany przez niego przedmiot do momentu otrzymania zwrotu przedmiotu lub dostarczenia przez kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Produkty wykonane z unikatowych materiałów na specjalne zamówienie klienta nie podlegają zwrotowi, nie są objęte prawem odstąpienia od umowy.
 • Prawu odstąpienia od umowy nie podlegają produkty kamieniami naturalnymi sprowadzane na zamówienia Klienta.
 • W przypadku biżuterii o wysokiej wartości, zastrzegamy sobie prawo poddania zwracanego produkty j ekspertyzie potwierdzającej autentyczność wracanego przedmiotu.
 • W przypadku umów zawieranych z klientami będącymi jednocześnie konsumentami, Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne towaru dwa lata za towar licząc od daty jego zakupu. Klient zobowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej wadzie w terminie nie później niż 6 miesięcy od dnia jej stwierdzenia.
 • W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi nie jest uwzględniona
 • Zwrotu należy dokonać za pośrednictwem strony, poprzez wypełnienie formularza zwrotu i przesłanie go pocztą lub drogą elektroniczną na adres mailowy sklepu, nie później niż w powyższych warunkach dokonywania zwrotu. Zwroty dokonywane w inny sposób, nie będą uwzględniane.

 

11.Reklamacje:

 • W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się do jej rozpatrzenia w terminie do 14 dni, od daty jej zgłoszenia.
 • Po  rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, ma on prawo do:

- obniżenia ceny produktu lub rezygnacji z  zakupu – prawo to nie ma uzasadnienia w przypadku gdy wadliwy towar niezwłocznie i bez niedogodności dla Klienta zostanie wymieniony na nowy pozbawiony wad  lub naprawiony na koszt cfbsklep.pl

- naprawy wady lub wymiany towaru na nowy, pozbawiony wad – w przypadku gdy realizacja tego żądania nie jest możliwa lub naraża na zbyt wysokie koszty, Sprzedawca ma prawo nie spełnić tego żądania. W takim przypadku klient ma prawo zażądać obniżenia ceny reklamowanego produktu lub całkowicie zrezygnować z jego kupna.

Przy dokonaniu zakupów o wartości powyżej 400 zł-wysyłka gratis

Przy dokonaniu zakupów o wartości poniżej 400zł-koszt wysyłki zgodny z cennikiem 

 

12. Polityka prywatności:

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu w celu złożenia zamówienia jest Sprzedający.

 • Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą  elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając podczas składania zamówienia przekazuje swoje dane osobowe Sprzedającemu wyrażając tym samym zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w dowolnym momencie ma możliwość kontroli, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 • Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w zakładce polityka prywatności, dostępnej pod adresem: http://cfb.sklep.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html

13.Postanowienia końcowe:

 • Postanowienia niniejszego regulaminu, nie mają na celu naruszenia lub ograniczenia praw kupującego. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający zobowiązuje się do zastosowania się do obowiązującego prawa, względem zakwestionowanego punktu niniejszego regulaminu.
 • O zmianach wprowadzanych w niniejszym regulaminie kupujący będą informowani 30 dni przed ich wprowadzeniem, na adres mailowy podany w trakcie składania zamówienia. Zmiany będą wprowadzane w celu dostosowania obowiązujących w nim punktów do obowiązującego prawa
 • Aktualna wersja regulaminu jest dostępna w zakładce http://cfb.sklep.pl/webpage/regulamin.html . Podczas realizacji zamówienia oraz w okresie po jego realizacji kupującego obowiązuje wersja regulaminu zaakceptowana przez niego podczas dokonywania zakupu, jednak może on zmienić wersję regulaminu z którego korzysta na bardziej aktualną jeśli uzna, ,że jest dla niego korzystniejsza( o czym musi poinformować Sprzedającego)
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ aktualnie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego prze Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej ( właściwym dla miejsca siedziby sklepu) lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w wyżej wymienionych instytucjach  sprawę rozstrzyga sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby sklepu